Kategorie: Diverses

Zwangsheiraten: Bericht des Bundesrats

Der Bun­des­rat hat heu­te sei­nen Bericht über Zwangs­hei­ra­ten vor­ge­legt. Bericht­erstat­tung der NZZ

 • 14. November 2007