Kategorie: Diverses

Zwangsheiraten: Bericht des Bundesrats

Der Bun­desrat hat heute seinen Bericht über Zwang­sheirat­en vorgelegt. Berichter­stat­tung der NZZ

 • 14. November 2007